Viešosios ir administracinės paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS


1. Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

1.1. Asmenų aptarnavimas

1.1.1. Asmenų  prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos vadovams, priėmimas   (paslaugos teikimo schema     prašymas)

1.1.2. Savivaldybės tarybos, mero priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas)

1.1.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas)

1.1.4. Išorinės reklamos ir iškabų Savivaldybės teritorijoje derinimas (kalbos požiūriu)  (paslaugos teikimo schema    prašymas

1.2. Teisinės pagalbos teikimas

1.2.1. Pirminė teisinė pagalba (paslaugos teikimo schema   prašymas)

2. Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

2.1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas

2.1.1. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas (paslaugos kodas PASA00017)

2.1.2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas ir/ar užskaitymas mokėtojui   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

2.1.3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo dalimis paslaugos teikimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

2.1.4. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

2.1.5. Žemės mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus     (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

2.1.6. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas (paslaugos kodas PASA00016)

3. Finansų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

3.1. Licencijų, leidimų išdavimas

3.1.1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00023)

3.1.2. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (paslaugos kodas PASA00001)

3.1.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASS00012)

3.1.4. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00034)

3.1.5. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00045)

3.1.6. Licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kuria suteikiama teisė vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų, kopijų išdavimas  (išdavimas) (panaikinimas) (dublikatas)

3.1.7. Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas. Paslauga neteikiama, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIV1167, kuriuo panaikinta pareiga savivaldybėms išduoti leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Savivaldybės, organizuodamos keleivių vežimą, sudaro sutartis, kurių pagrindu vežėjas, turintis eismo saugos institucijos išduotą licenciją, įgyja teisę vykdyti keleivių vežimą konkrečios savivaldybės teritorijoje. 

3.1.8. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00029)

3.2. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas

3.2.1. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas (paslaugos kodas PASA00032)

3.2.2. Parama, mokant būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2.3. Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (paslaugos kodas PASA00061)

3.2.4. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (paslaugos kodas PASA00031)

3.3. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas

3.3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

4.1. Civilinės būklės aktų registravimas

4.1.1. Gimimo registravimas (paslaugos kodas PASA00049)

4.1.2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PASA00050)

4.1.3. Tėvystės pripažinimo registravimas (paslaugos kodas PASA00052)

4.1.4. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas (paslaugos kodas PASA00051

4.1.5. Įvaikinimo įregistravimas (paslaugos kodas PASA00063)

4.1.6. Santuokos registravimas (paslaugos kodas PASA00053)

4.1.7. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PASA00048)

4.1.8. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PASA00057)

4.1.9. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas (paslaugos kodas PASA00055)

4.1.10. Santuokos nutraukimo registravimas (paslaugos kodas PASA00054)

4.1.11. Mirties registravimas (prašymas)

4.1.12. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas (paslaugos kodas PASA00064)

4.1.13. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (paslaugos kodas PASA00065)

4.1.14. Vardo, pavardės keitimo registravimas (paslaugos kodas PASA00062)

4.1.15. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PASA00047)

4.1.16. Vardo ir (ar) pavardės keitimas (paslaugos kodas PASA00062)

4.2Socialinių išmokų ir kompensacijų, išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

4.2.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.3. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą (paslaugos kodas PASA00030)

4.2.4. Vienkartinės išmokos gimus ar įvaikintam vaikui skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.5. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.7. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.8. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.9. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.10. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.12.  Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.13. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.14. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.15. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.16. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.17. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.18. Kompensacijos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.19. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.20. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.21. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybės pensijas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.22. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas išdavimas (paslaugos kodas PASA00059)

4.2.23. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams paslaugos organizavimas  (paslaugos teikimo schema)

4.2.24. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais teikimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.25. Socialinių paslaugų skyrimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.26. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas)

4.2.27. Tikslinių kompensacijų prašymų priėmimas, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.28. Prašymų gauti technines pagalbos priemones priėmimas ir skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9  prašymas 10  prašymas 11  prašymas 12)

4.2.29. Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (paslaugos kodas PASA00060)

5. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

5.1. Konsultacijos švietimo veiklos klausimais

5.1.1. Konsultacijų švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo,  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo klausimais teikimas  (paslaugos teikimo schema)

5.2. Leidimų derinimas

5.2.1. Leidimų organizuoti viešąjį renginį Rietavo savivaldybės viešose vietose derinimas (paslaugos kodas PASA00056)

6. Architektūros skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

6.1. Architektūra, statyba, teritorijų planavimas

6.1.1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

6.1.2. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (paslaugos kodas PASA00028)

6.1.3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.4. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) /  E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.5. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga TPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.6. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00024)

6.1.7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga   ŽPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.8. Adreso, numerio pastatams, žemės sklypams suteikimas, keitimas ar naikinimas ir pavadinimo gatvėms suteikimas, keitimas ar naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga >>>>>

6.1.9. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas (schema)

6.1.10. Išorinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išdavimas (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

6.1.11. Žemės sklypų paskirties keitimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

6.1.12. Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas (paslaugos kodas PASA00020)

6.1.13. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį  (paslaugos teikimo schema )

6.1.14. Sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti paraiškų priėmimas ir išdavimas (paraiška) (schema)

6.1.15. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre (paslaugos kodas PASA00026)

6.1.16. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (paslaugos kodas PASA00025)

7. Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

7.1. Žemės ūkio veiklos vykdymas

7.1.1. Traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra, apžiūros talonų ar jų dublikatų išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.2. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas (paslaugos kodas PASA00011)

7.1.3. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas (paslaugos kodas PASA00010)

7.1.4. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui ir kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.5. Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (paslaugos kodas PASA00019)

7.1.6. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų, kitus plotus ir gyvulius administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.7. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti administravimas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.8. Išmokų už pieną administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.9. Kompensuojamų paskolų palūkanų už suteiktus kreditus administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.10. Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą teikimo administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.11. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.12. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.13. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas, išdavimas (paslaugos kodas PASA00013)

7.1.14. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas (paslaugos kodas PASA00014)

7.1.15. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (paslaugos kodas PASA00009)

8. Rietavo savivaldybės administracijos specialistų teikiamos administracinės paslaugos

8.1. Jaunimo reikalų koordinatorius

8.1.1. Konsultavimas, informacijos teikimas jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  (paslaugos teikimo schema)

8.1.2. Rietavo savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo organizavimas  (paslaugos teikimo schema )

8.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

8.2.1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

8.2.2. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1  prašymas 2)

8.2.3. Prašymų dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas(paslaugos teikimo schema   prašymas 1

8.2.4. Prašymų tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju priėmimas   (PANAIKINTA)

8.2.5. Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priėmimas  (PANAIKINTA)

8.2.6. Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas   (PANAIKINTA)

8.2.4., 8.2.5. ir 8.2.6. paslaugų, įsigaliojus naujoms teisės aktų redakcijoms (Vaiko globos organizavimo nuostatai, Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas ir  Įvaikinimo organizavimo nuostatai), Rietavo savivaldybės administracija nebeteikia. Teisės aktuose nelieka nuostatos, kad asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu, norintis priimti pasisvečiuoti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką, norintis įsivaikinti, prašymą turi pateikti Savivaldybės administracijai. Prašymai teikiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui.

8.3. Civilinė ir darbo sauga

8.3.1. Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje (paslaugos kodas PASA00027)

8.4. Archyvas

8.4.1. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas (paslaugos kodas PASA00066)

8.4.2. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas (paslaugos kodas PASA00068)

9. Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

9.1. Asmenų aptarnavimas

9.1.1. Asmenų prašymų (skundų) ir pasiūlymų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.1.2. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.3. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00071)

9.1.4. Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.5. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00067)

9.1.6. Leidimo laidoti išdavimas (paslaugos kodas PASA00042)

9.1.7. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus (paslaugos kodas PASA00022)

9.1.8. Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas (paslaugos kodas PASA00021)

9.1.9. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00056)

9.1.10. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PASA00008)

9.1.11. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas (paslaugos kodas PASA00070)

9.1.12. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (paslaugos kodas PASA00043)

9.1.13. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas (paslaugos kodas PASA00069)

9.2. Notarinių veiksmų vykdymas

9.2.1. Įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (siunčiamiems pinigams ir siuntiniams), taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms gauti (schema)

9.2.2. Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas (schema)

9.2.3. Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas (schema)

9.2.4. Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas (schema)

9.3. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

9.3.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas (schema)

9.3.2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas (schema)

9.3.3. Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas (paslaugos kodas PASA00039)

9.3.4. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.5. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (paslaugos kodas PASA00038)

9.3.6. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.7. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (paslaugos kodas PASA00035)

9.3.8. Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (paslaugos kodas PASA00041)

9.3.9. Pažymos apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus duomenis išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.10. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (paslaugos kodas PASA00058)

9.3.11. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (paslaugos kodas PASA00040)

9.4. Socialinės paramos teikimas

9.4.1. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.2. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą  (pašalpa, kompensacija) priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.3. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.4. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.5. Prašymų dėl maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.6. Prašymų dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.7. Prašymų skirti socialinės paslaugas priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.5. Žemės ūkio veiklos vykdymas

9.5.1.  Paramos už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius paraiškų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.2. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, ir kitais su kaimo rėmimo programomis ir paraiškų administravimo susijusiais klausimais  (paslaugos teikimo schema)

9.5.3. Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius pildymas ir duomenų keitimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.4. Žemės ūkio valdų administravimas, ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas   (paslaugos teikimo schema)

9.5.5. Prašymų dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams priėmimas  (paslaugos kodas PASA00019)

9.5.6. Ūkinių gyvūnų deklaravimas   (paslaugos teikimo schema)

10. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

10.1. Leidimų išdavimas

10.1.1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas (paslaugos kodas PASA00005)

10.1.2 Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas (paslaugos kodas PASK00000121)

10.1.3. Rietavo savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo paraiškų priėmimas (paraiška) (schema)

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-27 14:15:24
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika