SKELBIAMAS KONKURSAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
2021-10-06


Rietavo savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams (toliau – projektai) finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

2022 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuojama skirti bendra lėšų suma – 18788,00 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma6000,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma12500,00 Eur.

Konkurso būdu bus finansuojamos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus.

Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (pvz., savitvarkos, asmens higienos, namų ruošos, aktyvios ir sveikos gyvensenos, mokymo spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią ir pan.);

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse (pvz., gebėjimo ieškoti pagalbos, įsitraukimo į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimo ir pan. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan.);

1.4.   saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir (ar) klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

1.5.  užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

2.  Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su Rietavo savivaldybės administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos.

3.   Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.

4.  Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

Paslaugos, nurodytos aukščiau 1-3 punktuose gali būti teikiamos, jei neįgaliesiems nustatytas šių paslaugų poreikis. Paslaugų poreikį nustato projekto veiklų įgyvendintojas, dalyvaujant asmeniui ir (ar) jo atstovui pagal įstatymą, užpildydamas Socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo aktą. Jei asmuo turi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Rekomendaciją dėl pagalbos poreikio, pildant Vertinimo aktą, gali būti vadovaujamasi šia Rekomendacija. Vertinimo akte turi būti nustatytas asmens savarankiškumas atskirose srityse ir nurodytos teiktinos paslaugos, o baigus teikti paslaugas, turi būti įvertintas asmens savarankiškumas ir (ar) suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) rezultatas.

Finansavimo prioritetai:

1. Pareiškėjas aukščiau 1-3 punktuose  nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje.

2. Pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ir stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti.

3. Pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m.  rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Pridedama:

  1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 1 priedas (paraiškos forma);
  2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 2 priedas (detali projekto įgyvendinimo sąmata);
  3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 3 priedas (pareiškėjo deklaracijos forma)

 

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 6 d. (imtinai). Projekto paraiškos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu sandra.rekasiene@rietavas.lt.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais pareiškėjams teikia Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Rėkašienė telefonu (8 448) 73 208, el. paštu sandra.rekasiene@rietavas.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.).

 

Rietavo savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika