SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJOSE NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS
2022-05-27


Ge­gu­žei skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes die­nas Rietavo Lauryno Ivinskio ir Rietavo sav. Tverų gimnazijose nuaidėjo paskutinis skambutis.

Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis trečiadienį aidėjo Rietavo sav. Tverų gimnazijos abiturientų, kuriems tądien skam­bė­jo gra­žiau­si gimnazijos di­rek­to­rės Gi­ta­nos Kuž­mars­ky­tės, Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto skyriaus vyr. specialistės (švietimui) Jolantos Grevienės, Tverų seniūnijos seniūno Antano Zalepūgo, Tverų parapijos klebono Aivaro Pudžiuvelio, pirmosios mokytojos, klasės vadovių svei­ki­ni­mai. Tra­di­ciš­kai dvy­lik­to­kai po šven­tės pa­so­di­no pri­si­mi­ni­mo me­de­lį.

14 abiturientai, siek­da­mi bran­dos ates­ta­to, lai­kys pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną: mo­kyk­li­nį – 2, vals­ty­bi­nį – 12. Is­to­ri­jos vals­ty­bi­nia­me eg­za­mi­ne ži­nias tik­rin­sis 9 mo­ki­niai, ma­te­ma­ti­kos – 8, bio­lo­gi­jos – 3, ge­og­ra­fi­jos – 2, užsienio kalbos (anglų) – 11, informacinių technologijų – 2, fizikos – 1.

Ankstyvą ketvirtadienio rytą Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientai pradėjo šurmuliuoti miesto gatvėse. Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los or­kest­rui už­gro­jus iš­kil­min­gą mar­šą, su­sto­ję į ei­se­ną, ly­di­mi kla­sės auk­lė­to­jų ir pir­mų­jų mo­ky­to­jų, abi­tu­rien­tai pa­trau­kė ten, iš kur skli­do mo­kyk­li­nio skam­bu­čio gar­sas. Popiet vykusioje paskutinio skambučio šventėje abiturientams skambėjo šilčiausi Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Almos Lengvenienės, savivaldybės mero A. Černeckio, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto skyriaus vyr. specialistės (švietimui) J. Grevienės, Rietavo parapijos klebono Antano Gutkausko, gimnazijos tėvų komiteto pirmininkės Vitalijos Vaičekauskienės, klasės auklėtojų –  Kristinos Maslauskienės, Daivos Jackūnienės – ir visos gimnazijos bendruomenės sveikinimai. Šventės metu už veiklą mokyklos savivaldoje apdovanotas Gimnazijos prezidentas Simonas Vaičikauskas, prezidento valdybos nariai: Viktoras Pocius, Erida Mažeikaitė, Gabija Čiuželytė. Už labai gerą mokymąsi visus dvylika metų apdovanotas S. Vaičikauskas, Aistė Šalvytė, Laura Žutautaitė, o už įvairias kitas veiklas padėkos įteiktos dar 22 abiturientams. Dvyliktokai dėkojo mokytojams, tėvams ir visai bendruomenei už kartu praleistus metus, skambėjo jų dainos, šokiai, perskaitytas testamentas ir perduotas simbolinis raktas ateinančiai laidai.

Šie­met eg­za­mi­nus leis­ta lai­ky­ti vi­siems – 42 – Rietavo Lauryno Ivinskio gim­na­zi­jos moks­lei­viams. Dailės mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną pasirinko lai­kyti 4 mo­ki­niai, an­glų kal­bos valstybinį eg­za­mi­ną – 37 moks­lei­viai, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų valstybinį eg­za­mi­ną – 3 mo­ki­nai, lie­tu­vių kal­bos ir literatūros vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną – 28 mo­ki­niai, mo­kyk­li­nį – 14, bio­lo­gi­jos valstybinį eg­za­mi­ną – 15 mokinių, fizi­kos valstybinį eg­za­mi­ną – 3 mo­ki­niai, ma­te­ma­ti­kos valstybinį egzaminą – 33 mo­ki­niai, istorijos valstybinį egzaminą – 20 mokinių, geografijos valstybinį egzaminą – 15 mokinių.

  

  

 

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika