Neformalus vaikų švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮGYVENDINIMO

RIETAVO SAVIVALDYBĖJE PLANAS

 

NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas

ŠMIR – švietimo ir mokslo institucijų registras (www.smir.smm.lt)

KTPRR – kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

(https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/)

ITC – Švietimo ir informacinių technologijų centras

ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema www.svis.smm.lt

1 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

 

REIKALINGA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

Švietimo teikėjai, norintys vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas nuo einamųjų metų vasario 1 d., paraišką iki lapkričio 15 d. turi pateikti Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Programų vertinimas vykdomas 1 kartą per metus.

NVŠ programos vykdomos einamųjų metų vasario – birželio mėn. ir spalio – gruodžio mėn.

Reikalingi dokumentai

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir įgyvendinimo Rietavo savivaldybėje koordinatorė - Švietimo, kultūros ir sporto skryriaus vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. [email protected], tel. (8 448) 73 226

2 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams)

 

NVŠ TEIKĖJO REGISTRACIJA ŠMIR‘e, PROGRAMOS

REGISTRACIJA KTPRR‘e IR SAVIVALDYBĖJE

 

Užsiregistruoti į ŠMIRĄ. Dėl to kreiptis į ŠMIR‘o tvarkytoją, esantį Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. [email protected], tel. (8 448) 73 226).

Švietimo teikėjai Savivaldybės ŠMIR‘o tvarkytojui pateikia:

1. Duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos).

2. Verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai).

3. Galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

NVŠ teikėjai, pakeitę savo kontaktinę ir kitą informaciją, t. y. nuostatus ar įstatus (tik institucijos), verslo liudijime ar individualios veiklos pažymėjime nurodytus duomenis (tik laisvieji mokytojai), privalo pakeitimus pateikti ŠMIR‘o tvarkytojui, kad jis galėtų pakeisti duomenis ir ŠMIR‘e. Jeigu įstaiga jau registruota ŠMIR‘e, iš naujo registruotis nereikia

Užsiregistruoti į KTPRR:

1. Pačiam per www.ktprr.smm.lt, pildoma elektroninė forma.

2. Norint užsiregistruoti į KTPRR, reikia užpildyti: teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR, Teikėjo anketa) ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR, Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus (juos galite rasti www.ktprr.smm.lt ) siųsti Švietimo informacinių technologijų centrui  - Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius.

Užregistruotas teikėjas el. paštu gauna prisijungimo prie KTPRR duomenis. Kai teikėjo teikta programa registre įregistruojama, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, teikiamą Savivaldybei

Tuo atveju, kai NVŠ teikėjas programas vykdo skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą. NVŠ teikėjai nevykdomas programas, kurios nebuvo pratęstos, privalo išregistruoti.

Antrą kartą akreditacijai teikiama programa (įvykdyta) turi būti atnaujinta arba užtikrinama, kad programą lankys kiti mokiniai

Jeigu NVŠ teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, teikėjas toms savivaldybėms turi pateikti programų paraiškas.

Laukti Savivaldybės sprendimo dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Skenuota NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma turi būti prisegta prie programos KTPRR registre

3 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

NVŠ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMAS

Programas vertina direktoriaus įsakymu sudaryta nepriklausomų recenzentų grupė, kuri vertinimo išvadas (Aprašo 2 priedas) pateikia Savivaldybės vertinimo komisijai. Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija) nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis.

Direktorius, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos siūlymus, akredituoja nurodytas programas ir skiria finansavimą.

Jeigu NVŠ lėšų yra mažiau negu vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, prioritetai nustatomi toms NVŠ programų kryptims, kurios neįgyvendinamos valstybinėse ir Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir kituose švietimo teikėjuose, prioritetus nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija

Savivaldybės skiriamų NVŠ lėšų vienam mokiniui dydis negali būti mažesnis negu 10 Eur ir didesnis negu 20 Eur per mėnesį

4 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams)

 

GAUTI LEIDIMĄ DIRBTI SU MOKINIŲ REGISTRU

Užpildyti ir pasirašyti Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį). Prašymo ir pasižadėjimo formas galima rasti

http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/Forms/AllItems.aspx /.

Dokumentai siunčiami:

 • valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai originalus siunčia Švietimo informacinių technologijų centrui – Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius.
 • savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) siunčia Savivaldybės atsakingam už Mokinių registrą darbuotojui (vyr. specialistė Jolanta Grevienė, el. p. [email protected], tel. (8 448) 73 226)

Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai įstaigos vadovas!).

Laisvieji mokytojai Prašymo grafoje „Naudotojo užimamos pareigos institucijoje“ įrašo – „Laisvasis mokytojas“, grafos „Institucijos kodas“ ir „Institucijos pavadinimas“ lieka neužpildytos.

Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pažymėti: mokinio registravimą ir koregavimą, mokinio krepšelio skaičiavimą, sąrašų formavimą.

Būtina pasitikrinti neformaliojo švietimo programas AIKOS puslapyje, ar matoma teikėjo programa yra akredituota.

Jeigu teikėjo programa užregistruota KTPRR, bet neakredituota, Mokinių registre neakredituotoje programoje vaikui nebus galimybės pažymėti NVŠ tikslinio finansavimo datos –   nuo kada ir datos iki kada yra finansuojamas vaiko ugdymas.

Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. (8 5) 235 6143

5 ŽINGSNIS:

(NVŠ teikėjams)

 

NVŠ TEIKĖJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

NVŠ teikėjai ir vaikų tėvai (globėjai) sudaro paslaugų teikimo sutartį pagal rekomenduojamą pavyzdį

 /go.php/lit/Neformalus-vaiku-vietimas/2

 • už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);
 • 14–17 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;
 • 18 metų ir vyresnis asmuo sutartį gali pasirašyti pats

Į NVŠ programas registruojami tik vaikai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje (išskyrus suaugusiųjų programas) ir profesinės mokyklos mokiniai, ne vyresni negu 19 metų.

Sudarytos NVŠ teikėjo ir mokinių tėvų paslaugų teikimo sutartys, lankomumo žurnalas ir grafikas(-ai) pas NVŠ teikėjus saugomi iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Jeigu NVŠ lėšų yra mažiau negu vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ teikėjo siūlomoje programoje, rekomenduojama NVŠ teikėjui pirmumo teisę skirti vaikams, kurie turi teisę į socialinę paramą Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka; vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų; vaikams, kurie nelanko jokios savivaldybės lėšomis finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos; besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas toje savivaldybėje

6 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai ir NVŠ teikėjams)

SAVIVALDYBĖS IR NVŠ TEIKĖJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

Savivaldybės administracijos direktorius ir NVŠ teikėjai pasirašo neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį (sausio mėn).

 • NVŠ teikėjų įsipareigojimai:
 • Sumažinti mokiniui NVŠ programos kainą per mėnesį Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu skiriamu dydžiu.
 • Organizuoti ugdymo procesą pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje, ir pateiktą užsiėmimų grafiką.
 • Tvarkyti mokinių registro duomenis (sudarius paslaugų teikimo sutartis su mokinių tėvais (globėjais), per tris darbo dienas registruoti mokinius Mokinių registre; mokiniams baigus programą ar nutraukus paslaugų teikimo sutartį, per 3 darbo dienas išregistruoti mokinius iš Mokinių registro).
 • Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną išsaugoti NVŠ finansavimo išrašą iš mokinių registro ir jo kopiją pateikti Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
 • Nekeisti Mokinių registro duomenų einamųjų metų kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
 • Vykdyti mokinių lankomumo, sveikatos pažymėjimų apskaitą;
 • Kartą per mokslo metus vykdyti mokinių ir jų tėvų apklausą.
 • Saugoti sudarytas paslaugų teikimo sutartis, lankomumo žurnalą ir grafiką(-us) iki 2029 m. gruodžio 31 d..
 • Pateikti Savivaldybei užsiėmimų grafiką. Jeigu kiekvieną mėnesį dirbama kitu grafiku, užsiėmimų laikas pateikiamas mėnesiais. Pasikeitus grafikui, informuoti Savivaldybę ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki užsiėmimų pradžios.
 • NVŠ programos veiklas įgyvendinti ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę ir ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Vieną pedagoginę darbo valandą sudaro 60 min. Vienos pedagoginės valandos tiesioginio kontakto trukmė 45 min.
 • Savivaldybei pareikalavus, pristatyti sutarčių su vaikais/tėvais (globėjais) kopijas ir kt. dokumentus.
 • Gautas lėšas naudoti tik pagal paskirtį ir kontroliuoti jų panaudojimą.

 

NVŠ teikėjui pasirašant sutartį, pateikti Savivaldybei NVŠ programų įgyvendinimą

pagrindžiančius dokumentus:

 • · Veiklų vykdymo grafiką (arba suderinus pateikti likus 2 darbo dienoms iki užsiėmimų pradžios).
 • · Laisvieji mokytojai pateikia galiojantį individualios veiklos arba verslo leidimą.
 • · Dokumentus, suteikiančius teisę dirbti NVŠ mokytoju.
 • · Kitus dokumentus (pvz., leidimą- higienos pasą ir t. t.).

 

7 ŽINGSNIS (Savivaldybės administracijai)

NVŠ LĖŠŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

 • Priklausomai nuo  bendro Savivaldybės NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičiaus, taikomi skirtingi NVŠ lėšų dydžiai, tačiau NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui negali būti mažesnė negu 10 Eur ir didesnė negu 20 Eur.
 • Vienam švietimo teikėjui finansavimas skiriamas  ne daugiau kaip dviems grupėms iki 20 vaikų arba ne daugiau kaip trims grupėms iki 15 vaikų.
 • NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti, (laikotarpius mėnesiais nustato Administracija).
 • Savivaldybės administracijos direktorius nutraukus su teikėju Neformaliojo vaikų švietimo lėšų naudojimo sutartį ar pasikeitus NVŠ programas lankančių vaikų skaičiui, lėšas gali perskirstyti tarp Švietimo teikėjų.

 

8 ŽINGSNIS (NVŠ teikėjams ir

Savivaldybei)

NVŠ PROGRAMŲ VYKDYMAS IR JŲ STEBĖSENA

NVŠ teikėjas ugdymo procesą turi organizuoti pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos paraiškos formoje, ir vykdyti sutarties su Savivaldybe nustatytus įsipareigojimus

NVŠ teikėjai, įgyvendindami programas, privalo laikytis „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų“, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais

NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti.

NVŠ teikėjas lėšas gali naudoti:

 • Ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, pvz., popieriui, drobei, servetėlėms, dažams, skirtiems popieriui/stiklui/keramikai, aprangai, kostiumams, dekoracijoms, stalo žaidimams, metodinei literatūrai ir t. t.
 • Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniams renginiams organizuoti, jeigu jie tiesiogiai susiję su NVŠ veikla ir buvo numatyti programos turinyje, pvz., nakvynės ir maitinimo paslaugoms, prizams ir t. t.
 • NVŠ mokinių transporto ir dalyvavimo išlaidoms, jeigu keliaujama tikslingai (į renginį, edukacinę ekskursiją, atliekant tyrinėjimus ir pan.), įgyvendinant NVŠ programos turinį, pvz., kurui, transporto priemonių nuomai arba panaudai, starto mokesčiui, bilietams į lankytinus objektus.
 • NVŠ teikėjų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
 • Patalpų, būtinų ugdymo programoms įgyvendinti, nuomai ir komunalinėms paslaugoms.
 • Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

NVŠ lėšų negalima naudoti:

 • · Pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti.
 • · NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti.
 • · Rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti.
 • · NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

NVŠ teikėjas lėšų negali naudoti:

 • NVŠ teikėjo verslo liudijimo ar pan. dokumentų įsigijimo išlaidoms.
 • Transporto priemonių įsigijimo ar nuomos išlaidoms NVŠ teikėjui.
 • Už paimtas paskolas bankui mokamoms palūkanoms.
 • Lizingui, išperkamąjai nuomai.
 • Baudoms, finansinėms nuobaudoms ir bylų nagrinėjimo išlaidoms, delspinigiams.
 • Veiklų, vykdomų ne pagal NVŠ programą, išlaidoms.
 • Individualių studijų ar mokymų kursų (skirtų ne profesiniam pedagoginiam tobulėjimui) išlaidoms.
 • Ilgalaikiam turtui įsigyti: staklėms, baldams ir biuro įrangai, kompiuteriams ir jų įrangai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms, garso ir šviesos aparatūrai, muzikiniams instrumentams, mikroskopams ir t. t..
 • NVŠ teikėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidoms.

Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vykdo NVŠ teikėjų programų stebėseną, vadovaudamasis „Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarka“.

Siekiant įgyvendinamų Programų kokybės, Programos lankomos tokiu principu:

 • iš anksto numačius patikrų grafiką arba atliekant neplanines patikras;
 • gavus neigiamų atsiliepimų, skundų.

Stebėsenos metu (negrubūs) pažeidimai fiksuojami stebėsenos lape ir programų vertinimo komisijai pateikiami programų vertinimo metu.

Programos atitiktis gali būti panaikinta, jeigu teikėjas nesilaiko NVŠ programos vykdymo sutartyje įsipareigojimų ir/ar NVŠ teikėjo paraiškoje nurodyta klaidinga informacija, turėjusi įtakos vertinimo komisijos sprendimui nustatyti NVŠ programos atitiktį, kitais nenumatytais atvejais.

Apie stebėsenos metu nustatytus (grubius) pažeidimus atsakingi darbuotojai informuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą NVŠ programų vertinimo komisiją, turinčią teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti NVŠ prograų akreditaciją

9 ŽINGSNIS

(NVŠ teikėjams ir

savivaldybei)

 

ATASKAITŲ/ATSISKAITYMŲ PATEIKIMAS

Pasibaigus kalendoriniams metams, finansavimą gavę  NVŠ  teikėjai:

 • iki einamųjų metų gruodžio 31 d. skirtas ir nepanaudotas lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos sąskaitą, nurodytą Lėšų naudojimo sutartyje;
 • iki kitų metų sausio 10 d. atsiskaito Savivaldybės administracijos buhalterijai už panaudotas lėšas pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ ir pateikia banko išrašą.

Rietavo savivaldybės administracijos buhalterija už panaudotas valstybės biudžeto lėšas pasibaigus kalendoriniams metams per 20 darbo dienų atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-08 10:54:44
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika