ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
2021-05-07


 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

  ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

2021 m. gegužės 7 d. Nr. AV-236

Rietavas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

1. Nurodau Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Rietavo sav. Tverų gimnazija, Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinė mokykla):

1.1. vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą (toliau – profilaktinis tyrimas) – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) greituoju antigeno testu (toliau – antigeno testas).

1.2. organizuoti mokinių ugdymą nuo 2021 m. gegužės 10 d.:

1.2.1. sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių ir mokyklos darbuotojų greitojo  antigeno testo rezultatais;

1.2.2. nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – nuotoliniu būdu;

1.2.3. antigeno testas mokiniams ir mokyklos darbuotojams atliekamas mokykloje periodiškai kas 3-4 dienas, išskyrus šiuos atvejus:

1.2.3.1. asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (paimti ėminiai kaupinių PGR tyrimui paruošiami transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse);

1.2.3.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

2.    Įpareigoju:

2.1. mokyklų direktorius:

2.1.1.   užtikrinti, kad tėvai, kurie sutinka dėl vaikų dalyvavimo profilaktiniame tyrime, ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie  tyrimo antigeno testais tikslą, sąlygas, tvarką ir asmens duomenų tvarkymą;

2.1.2.   sudaryti sąlygas antigeno testo tyrimo ėminių paėmimui klasėse arba paruošti mokykloje tam skirtą vietą, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus, asmens ir aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje;

2.1.3. paskirti už profilaktinio tyrimo organizavimą atsakingą (-us) mokyklos darbuotoją (-us);

2.1.4. pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime, o jiems atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;

2.1.5. reguliariai informuoti profilaktiniame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių tėvus ir mokyklos darbuotojus apie profilaktinio tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su profilaktiniu tyrimu susijusią informaciją;

2.1.6. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti profilaktinį tyrimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų;

2.1.7. pateikti Rietavo savivaldybės administracijai ir, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie profilaktinio tyrimo eigą ir (ar) rezultatus.

3.  Antigeno testais nurodytą profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais:

3.1.   mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro  atsakingam specialistui.

3.2.  antigeno testai atliekami, rezultatai vertinami ir interpretuojami asmens sveikatos priežiūros specialisto (pirmą kartą), vėliau tai atliekama savarankiškai;

3.3.    antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos vadovo nustatytą tvarką.

       4.Nurodau su įsakymo įgyvendinimu susijusiems asmenims vadovautis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ reikalavimais pagal atliekamas funkcijas.

5.Nurodau šį įsakymą paskelbti Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt ir Teisės aktų registre.

Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius    Vytautas Dičiūnas  

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika