Rietavo savivaldybė - Naujienos:DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
2017-10-30  DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ

Rietavo savivaldybės taryba 2017 m. spalio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T1-181 „Dėl Rietavo savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

Informuojame Rietavo savivaldybės gyventojus apie taisyklėse esančius pasikeitimus.

Medžiai ir krūmai, augantys miesto, miestelio ir kaimų žemėje, priskiriami saugotiniems ir jų kirtimui arba genėjimui reikalingas leidimas, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems:

1. Auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, išskyrus natūraliai išaugusius medžius.

2. Auga vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje už kelio pylimo pado, iškasos ar kelio griovio išorinio krašto, taip pat kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribos, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui ir (arba) auga deklaruotuose laukuose.

3. Auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje, išskyrus augančius deklaruotuose laukuose.

4. Auga miesto, miestelio bendro naudojimo teritorijose ir valstybinės žemės teritorijose.

5. Auga kaimų bendro naudojimo teritorijose, sodų teritorijų bendro naudojimo žemėje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose.

6. Auga privačiose žemės valdose mieste ir miestelyje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose ir individualiuose sodų teritorijų sklypuose.

7. Auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose.

8. Auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose: beržai, eglės ir pušys, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens (1,3 metro aukštyje), išskyrus augančius privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose.

9. Auga deklaruotuose laukuose: ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens.

10. Auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose ir deklaruotuose laukuose.

Prašymus dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo ar kitokio pertvarkymo reikia pateikti seniūnijų seniūnams. Leidimas pertvarkyti želdinius galioja vienerius metus.

Nusprendus išduoti leidimą, jeigu reikia seniūnai arba komisija, vadovaudamiesi Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, nustato saugotinų medžių ir krūmų būklę, jų vertę. Apskaičiuotą pinigų sumą, atitinkančią atkuriamąją želdinių vertę, asmuo, kuriam nuspręsta išduoti leidimą, perveda į specialiąją Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos sąskaitą, kurioje sukauptos lėšos naudojamos šioje programoje numatytoms priemonėms finansuoti.

Saugotini medžiai ir krūmai neatlygintinai gali būti kertami, jeigu atitinka bent vieną iš Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo kriterijų:

1. Nudžiūvę, išskyrus uoksinius (drevėtus).

2. Vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu.

3. Išpuvę (išskyrus atvejus, kai nepavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir labai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu).

4. Pasvirę didesniu negu 45o kampu ir pasvirimas kasmet didėja (nustatoma stebėsenos metu).

5. Pažeisti stiebo ir šaknų puvinio.

6. Apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų.

7. Pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, funkcijų pažeidimo parametrai reglamentuojami Žalos aplinkai sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269.

8. Vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai.

9. Auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių.

10. Auga pylimo (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos juostose.

11. Auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą.

12. Auga ant piliakalnių, pilkapių.

13. Auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose kaip nepageidaujamos rūšys.

14. Auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui.

15. Auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas neturi augti.

16. Auga teritorijoje, kurią numatoma naudoti magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms.

17. Numatyti kirsti želdynus ir želdinius inventorizavus.

18. Nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai.

19. Šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 45o kampu, storosios šakos.

Leidimo kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia medžių ir krūmų, augančių:

1. Vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose.

2. Ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje.

3. Ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

4. Kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas.

5. Invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“.

6. Formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.

7. Vaismedžiams, vaiskrūmiams, natūraliai išaugusiems krūmams.

8. Želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas).

Su Rietavo savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1262864&p_org=4388&p_fix=y&p_gov=n

 

Vesta ANDRIJAUSKIENĖ

Rietavo savivaldybės administracijos

Vietos ūkio skyriaus ekologė

 

 
  Spausdinti  
 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.